Terms and Conditions

УСЛОВИ НА УПОТРЕБА
Овие Услови на употреба (во натамошниот текст: Услови) регулираат пристап до или употреба на производи, апликации, веб-страници или содржина (во натамошниот текст: Услуга) кои припаѓаат на TaxiHub Community или неговите филијали и филијали (во натамошниот текст: TaxiHub). Ве молиме, внимателно прочитајте ги овие Услови пред пристапување или користење на Услугите. Со пристапување и користење на Услугите, изјавувате дека сте ги прочитале, разбрале и прифаќате наведените Услови, со што ќе воспоставите договорна врска помеѓу Вие и TaxiHub и сите претходни договори од кој било вид меѓу двете страни ќе престанете да важат.
TaxiHub го задржува правото еднострано да ги менува Условите, да го прекине давањето на Услугите или кој било дел од нив, во кое било време и за која било причина, и во согласност со постапката опишана во овие Услови. Вашиот континуиран пристап до и користење на Услугите претставува ваша согласност за измена на Условите.
TaxiHub е модерна технолошка платформа - збир на софтвер, кој им овозможува на корисниците на мобилните апликации TaxiHub или веб-страницата TaxiHub да контактираат, или да ја резервираат и користат услугата за вон-линија за превоз, обезбедена од трети страни - деловни активности регистрирани за да обезбедат офлајн транспорт на лица и работи.
TaxiHub НЕ Е БИЗНИС ЕНТИТЕТ ЗА РЕГИСТРИРАНА ЗА СОВЕТУВАЊЕ НА ЛИЧНИЦИ И ПРОДАВНИЦИ, ИЛИ ПОДНЕСУВА САМО УСЛУГА. Освен ако не е поинаку договорено, се подразбира дека услугите на TaxiHub се достапни само за членовите на Здружението Future Generation и не се од јавен карактер.
Предмет на овие Услови, TaxiHub ви доделува ограничено, неексклузивно, отпочливо, непреносливо право на користење на Услугите преку пристап до и користење на мобилната апликација на вашиот уред, или пристап до и користење на веб-страницата и преку употреба на која било содржина, информации и содржини што може да бидат достапни, и во секој случај исклучиво за лични и некомерцијални цели, освен ако не е поинаку договорено.
ОГРАНИЧУВАЕ
За време на примената на овие Услови или користењето на Услугите, вие не можете: (а) да го отстраните логото, трговската марка или кое било авторско право или сродните права од кој било дел од Услугите; (б) продаде, копира, дистрибуира, понуди, изнајмува или комерцијално ги експлоатира Услугите, освен ако не е изречно овластено од TaxiHub; (в) модифицирање, модифицирање, декомбилирање или расклопување на кој било дел од Услугите; (г) користете кој било дел од Услугите за собирање статистика, индекс, истражување или мешање во работењето и функционалноста на кој било аспект на Услугите; (д) обид или вршење неовластен пристап до Услугите што можат да го загрозат обезбедувањето на Услугите, кој било дел од нив, поврзаниот систем или мрежата.
УСЛУГИ ЗА ТРЕТИ ЛИЦА
Услугите што се предмет на овие Услови, исто така, може да бидат достапни преку трети лица услуги и системи што TaxiHub не може да ги контролира и чија примена не може да се регулира со овие Услови. Затоа, вие се согласувате дека таквата употреба на Услугите и системите може да биде предмет на Условите за користење и Политиката за приватност утврдени од трети страни. Во овој случај, TaxiHub не може и нема да одговара за кој било производ или услуга обезбедена од трети страни.
Забележете дека Apple Inc., Google Inc., Microsoft Corporation или BlackBerry Limited исто така ќе се сметаат за „трети страни“ за целите на овие Услови ако ги користите Услугите преку развиени мобилни апликации за Apple iOS, Android, Microsoft Windows или мобилен оперативен систем Blackberry. Овие трети страни не се потписнички на овие Услови и не се одговорни за давање на Услуги или поддршка на кој било начин
Сопственост
Услугите, сите авторски права, трговските тајни, податоците како и другите права се и остануваат ексклузивен имот на No Limit Technology DOOEL SKOPJE. Прифаќањето на Условите дава ограничено право на користење на Услугите, како што е опишано во претходните ставови, но не и правото да се користи деловното име и името на TaxiHub, логото, името на производот или трговската марка на TaxiHub.
2. Кориснички нарачки
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРИВАТНОСТ
За да можете да ги користите сите аспекти на услугата, мора да се регистрирате и да креирате своја сопствена корисничка сметка. Предуслов за регистрација е дека имате најмалку 18 години, односно дека имате целосен правен капацитет според прописите на Република Македонија. При регистрација, TaxiHub го задржува правото да ги собира вашите лични податоци за оваа намена, како што се: име, адреса, број на мобилен телефон, е-пошта, возраст, како и информации за валиден начин на плаќање за Услугите. Ваша обврска е да осигурате дека вашите регистрирани информации се точни или тековни во текот на користењето на вашата корисничка сметка. Ако одредени аспекти на Услугите не се достапни поради регистрирани неточни податоци, TaxiHub не може да биде одговорен. Исто така, вие сте одговорни според законските регулативи за сите активности што се одвиваат на вашата корисничка сметка и се согласувате дека ќе ја чувате доверливоста на вашите кориснички овластувања, т.е. дека нема да откриете вашето корисничко име и лозинка на никого.Вие не може да овластите трети страни да ја користат вашата сметка, ниту пак можете да ја префрлите на трето лице на друг начин. Во некои случаи, од вас ќе се бара да обезбедите доказ за идентитет за да ви се обезбеди Услугата, а неисполнувањето на ова барање може да резултира во одрекување на Услугата.
МEРKА И ПРИСТАП
За да ви се обезбеди Услугата, неопходно е да имате уред на кој е овозможен пристап до Интернет. Кога ги користите Услугите, можеби ќе ви биде наплатена услугата за пренос на податоци според ценовниот список на вашиот мобилен оператор.Исто така, кога користите Услуга, софтверот ја следи GPS локацијата на вашиот мобилен уред и собира податоци за вашата моментална локација. Користејќи ја Услугата, вие се согласувате дека овие податоци можат да се соберат и користат само за целите на работата на апликацијата.
3. НАПЛАТА
Со прифаќање на овие Услови, вие се согласувате дека ќе мора да платите одредена цена за користење на Услугите до трети страни - деловни активности што се регистрирани за да обезбедат прекуграничен превоз на лица и стоки. Откако ќе се изврши услугата, TaxiHub ќе ви ја пренесе исплатата на пресметаните трошоци до трети лица кои го извршиле транспортот. Плаќањето за користење на Услугите на овој начин ќе се смета за исто како ако плаќањето е извршено директно на трети лица. Износот што ќе ви се наплати вклучува сите такси и даноци пропишани со важечкиот закон.
НАПЛАТНА ТЕХНОЛОГИЈА
Кога креирате корисничка сметка, вие сте должни да обезбедите информации за валиден начин на плаќање, односно информации за вашата сметка на PayPal, VISA, MASTERCARD што ќе ги користите за да ги платите Услугите и од кои избраната сума ќе се одземе од состојбата на вашата корисничка сметка. Поврзете еден од достапните начини на плаќање или платете го минималниот износ на заем од 500,00 динари. -маил адреса секој пат кога ќе ја користите Услугата.
Може да го проверите тековниот биланс на средства на вашата сметка во кое било време.

НАПЛАТА СО ПЛАТЕЖНА КАРТИЧКА
Кога внесувате податоци за платежни картички, доверливите информации се пренесуваат преку јавната мрежа во заштитена (шифрирана) форма. Безбедноста на податоците за време на набавката ја гарантира примателот на платежни картички, Сосиете Generенерал Белград, така што целокупниот процес на плаќање се изведува на веб-страницата на банката. Во ниеден момент не се достапни информации за платежни картички за нашиот систем.
При додавање на платежна картичка од вашата платежна картичка, 1 ДЕН ќе бидат резервирани за верификација на картички, по одредено време (до 7 дена) ќе се врати оваа вредност. На девизниот курс на Народната банка на Македонија се користи за информативно претставување на цените во други валути. Износот за кој ќе се наплати вашата платежна картичка ќе биде изразен во вашата локална валута преку конверзија во иста со курсот што го користат организации за картички / вашата банка за издавање, што не може да ни се знае за време на трансакцијата. Како резултат на оваа конверзија, постои можност за мала разлика помеѓу оригиналната цена наведена на нашата веб-страница и оној што можете да го видите на изводот на вашата банка.

Би сакале да ве информираме дека cPay ја претставува „No Limit Technology“ DOOEL во процесот на склучување на договор за користење на услугата TaxiHub и плаќање на ваучери TaxiHub, затоа и вашите обврски кон „No Limit Technology“ DOOEL ќе се намират само откако ќе се пресметаат обврските кон mts.
ЦЕНА
TaxiHub ќе наплаќа за Услугите според претходно утврдениот ценовник. TaxiHub го задржува правото да го смени утврдениот ценовник во секое време, но со обврска веднаш да го прикаже новиот ценовник на својата веб-страница, како и да ги информира корисниците за тоа.
Цените наведени во ценовникот содржат само износ на надоместокот за понудената услуга и не вклучуваат „совет“ како дополнителна награда на возачот за квалитетот на услугата. Ако сакате, можете дополнително да го наградите возачот, но не сте обврзани да го направите тоа и тоа зависи исклучиво од вашата волја.
Во случај услугата да биде откажана од вас по закажувањето на услугата, ќе ви биде наплатена такса за откажување, која исто така ќе биде наведена однапред.
Ако, за време на користењето на Услугите, вашата грешка резултира во оштетување или во возилото на превозникот (физичко оштетување или контаминација) што ги надминува границите на „нормална штета“, вие ќе бидете одговорни за надомест за трошоците за санирање на таа штета.
Ако се појави таква состојба, третиот превозник ќе контактира со TaxiHub со барање и детален извештај за штетата. Ако TaxiHub утврди со проверка на применото барање дека е оправдано, TaxiHub го задржува правото да ја фактурира соодветната сума што одговара на штетата од корисничката сметка, односно од пријавениот начин на плаќање.
ПОЛИТИКА ЗА ПОТРЕБА
Во случај кога корисникот се наплаќа за услуги што не се извршени во согласност со овој договор, корисникот е овластен да испрати поплака по телефон за време на работното време до телефонскиот контакт на ТаxiHub или електронски преку веб-страницата TaxiHub. Сите поплаки ќе бидат процесирани.

ПОВРАТ НА НАПЛАТЕНИ СРЕДСТВА

Во случај на поврат на корисникот кој претходно платил со една од платежните картички, делумно или во целост, без оглед на причината за враќање, TaxiHub е должен да изврши поврат на средства исклучиво преку методите на плаќање VISA, EC / MC и Maestro, што значи дека банката, по барање на продавачот, ќе ги врати средствата на сметката на корисникот на платежната картичка.

 ПРЕДУПРЕДУВАЕ,

Ограничување на одговорноста, компензацијата TaxiHub не е деловен субјект регистриран да извршува вон-линија транспорт на лица и стоки, ниту пак обезбедува таква услуга. TaxiHub обезбедува услуга на медијација помеѓу крајните корисници и трети лица - превозници, кои вршат услуга за превоз.Според тоа, TaxiHub не дава гаранции во врска со услугата што ја извршува превозникот - квалитетот на транспортот, точноста на времето, достапноста на услугите без прекини во одредени делови на територијата. , безбедност на транспорт или времетраење на услугата. Со прифаќање на овие Услови, вие се согласувате дека го сносите целосниот ризик што произлегува од користењето на Услугите. Ограничување на одговорноста
TaxiHub не одговара за индиректни, инциденти, казнени или последователни штети (на пр. Изгубена добивка, загуба на податоци, повреди, материјална штета) што може да настане за време или во врска со користењето на Услугите. TaxiHub исто така нема да одговара за направените штети: а) поради моменталната неспособност да ги користите Услугите доколку неможноста се должи на вашата грешка; б) за време на директна трансакција помеѓу вас и трета страна - Давателот на услугата; в) поради одложувања или пропусти во давањето на Услугата, доколку пропустите се предизвикани од виша сила или непредвидливи околности.Ограничувањата наведени во овој дел од Услови не се наменети да ги исклучат или менуваат вашите права како потрошувач загарантиран со правниот систем на Република Македонија. вие се согласувате да го обесштетите TaxiHub или неговите вработени за сите штети, вклучувајќи ги адвокатите и правните постапки, што произлегуваат од: а) вашата употреба на Услугите надвор од утврдените правила; б) со кршење на која било одредба од овие Услови; в) злоупотреба на доверливи информации; г) повреда на правата на која било трета страна или на друг член на Здружението Future Generation.                                                                     ВИДЕО И АУДИО СНИМАЊЕ ВО ВОЗИЛОТО

За ваша безбедност, за подобрување на квалитетот на услугите, како и за да се спречи злоупотребата на возилата, TaxiHub може да биде опремен со камери кои снимаат видео и аудио. Полето на гледање на фотоапаратот е преку предниот ветробран на возилото во правец на движење на возилото. Камерите не можат да запишат простор за патници. Затоа, вашиот карактер во патничкиот простор нема да биде предмет на снимање. Меѓутоа, бидејќи камерата се фотографира напред низ шофершајбната, можно е вашиот карактер да биде снимен на сликата ако сте надвор на јавно место што е во видното поле на камерата додека го чекате возилото или кога влегувате во возилото од предната страна. Затоа, снимката може да го содржи вашиот карактер како дел од снимките од јавниот простор во кој сте. Бидејќи камерите исто така снимаат звук, ќе бидат снимени и звуци во внатрешноста на кабината.
Со прифаќање на овие Услови, вие се согласувате дека не можете да ги користите Услугите на начин што е вознемирувачки, навредлив, незаконски, заканувачки, штетен, навредлив, ја нарушува приватноста на секого или е на друг начин посакуван, спротивно на закон или регулатива. Покрај тоа, вие се согласувате да не ги користите Услугите за: а) да испраќате, пренесувате или дистрибуирате кој било софтвер што е наменет да го оштети или менува софтверскиот систем или податоци; б) испраќање на несакани или наметливи рекламни пораки, промотивни материјали, спам пораки, непристојни или навредливи содржини, е-пошта со ланец или кој било друг вид на спам; в) собирање и обработка на информации за други корисници на Услугите без нивна согласност; г) нарушување или нарушување на работата на серверот или мрежата поврзана со Услугите; д) неовластен пристап до Услугите преку други компјутерски системи или мрежи; ѓ) вознемирување или мешање во употребата на други корисници на услугите од страна на членовите на Здружението Future Generation. TaxiHub го задржува правото да испитува специфични ситуации и да преземе соодветни активности против вас ако е утврдено дека сте ги прекршиле одредбите на овие Услови на кој било начин додека ги користите Услугите. Соодветни мерки вклучуваат можност за привремено суспендирање или трајно деактивирање на корисничката сметка, како и започнување на правна постапка.


Исто така, TaxiHub го задржува правото да соработува со владините агенции и, на нивно барање, да им обезбеди соодветни информации во врска со корисничката сметка, вклучувајќи IP адреса, информации за Интернет сообраќајот од вашиот уред, архивите на корисници, итн .TaxiHub нема да ги направи собраните снимки. трети страни, но може да бидат наложени од надлежните органи (како што е суд или јавен обвинител) да ги предадат снимките. Во тој случај, веднаш ќе бидете известени за таква наредба (освен ако самата наредба не го забранува тоа) и TaxiHub ќе ја почитува таквата наредба само во минимален можен степен. Со прифаќање на овие Услови, вие се согласувате дека не можете да ги користите Услугите на начин што е вознемирувачки, навредлив, противзаконски, заканувачки, штетен, навредлив, ја нарушува приватноста на секого или е на друг начин пожелен, спротивно на законот или регулативата.

Покрај тоа, вие се согласувате да не ги користите Услугите за: а) да испраќате, пренесувате или дистрибуирате кој било софтвер што е наменет да го оштети или менува софтверскиот систем или податоци; б) испраќање на несакани или наметливи рекламни пораки, промотивни материјали, спам пораки, непристојни или навредливи содржини, е-пошта со ланец или кој било друг вид на спам; в) собирање и обработка на информации за други корисници на Услугите без нивна согласност; г) нарушување или нарушување на работата на серверот или мрежата поврзана со Услугите; д) неовластен пристап до Услугите преку други компјутерски системи или мрежи; ѓ) вознемирување или мешање во употребата на други корисници на услугите од страна на членовите на Здружението Future Generation. TaxiHub го задржува правото да испитува специфични ситуации и да преземе соодветни активности против вас ако е утврдено дека сте ги прекршиле одредбите на овие Услови на кој било начин додека ги користите Услугите. Соодветни мерки вклучуваат можност за привремено суспендирање или трајно деактивирање на корисничката сметка, како и започнување на правна постапка.


Исто така, TaxiHub го задржува правото да соработува со владините агенции и, на нивно барање, да им обезбеди соодветни информации во врска со корисничката сметка, вклучувајќи IP адреса, информации за Интернет сообраќајот од вашиот уред, архивите на корисници, итн .TaxiHub нема да ги направи собраните снимки. трети страни, но може да бидат наложени од надлежните органи (како што е суд или јавен обвинител) да ги предадат снимките. Во тој случај, веднаш ќе бидете известени за таква наредба (освен ако самата наредба не го забранува тоа) и TaxiHub ќе ја почитува таквата наредба само во минимален можен степен. Со прифаќање на услугата, вие се согласувате да користите видео и аудио на горенаведениот начин. Треба да ги информирате пријателите, членовите на семејството и гостите кои ја користат вашата сметка во согласност со Статутот на Здружението за горенаведеното.

TaxiHub не ги обработува записите автоматски, така што во горенаведениот случај вашиот карактер снимен на јавен простор или вашиот глас снимен на патнички простор не може автоматски да се поврзе со вашиот идентитет. TaxiHub нема да процесира снимки, освен за целите на идните потенцијални доказни постапки со цел да ги заштити вашите интереси или интересите на TaxiHub, како што се: вашата поплака против давателот на услугата, напад врз давателот на услугата или возилото на TaxiHub, сообраќајна незгода со возило TaxiHub, обид на надлежните да заплени возило или слично.


ПРОМЕНА НА УСЛОВИ НА УПОТРЕБА

TaxiHub го задржува правото да ги менува овие Услови на употреба во секое време. TaxiHub исто така го задржува правото да ја откаже, измени, суспендира или прекине давањето услуги на Корисникот, бидејќи претходно го известил Корисникот на адекватен начин најмалку 30 дена пред откажувањето. TaxiHub ќе ги објави сите измени на Услови на својата веб-страница и во рамките на мобилната апликација TaxiHub најмалку 30 дена пред да стапи на сила промената. Сè додека не стапат на сила измените, ќе се применуваат претходните одредби на Услови. За новите корисници, новите одредби на Услови ќе се применуваат веднаш.

РЕШАВАЊЕ СПОР

Со прифаќање на овие Услови, вие се согласувате дека секој спор меѓу вас и TaxiHub, што се појавува за време на употребата или во врска со Услугите, ќе се реши спогодбено, преку дијалог меѓу двете страни. Доколку не е можно да се постигне пријателско решение, секоја страна во спорот го задржува правото да поведе соодветна постапка или други постапки пред надлежните државни органи на Република Македонија, со цел да ги заштити правата за кои страната смета дека се загрозени или повредени.

ВРЕМЕ И ТЕРМИНАЦИЈА

Овие Услови и правила влегуваат во сила на денот на вашето прифаќање и важат за целиот период на користење на Услугите.

ГРИЖА ЗА КОРИСНИЦИ 

За сите прашања во врска со овие Услови и нивната примена, можете да контактирате со услугата на клиентите преку е-пошта admin@taxihub.com
TaxiHub ќе се обиде да одговори на сите барања во разумен рок, во согласност со законот.
ВКУПНО ДОГОВОР

Овие услови на употреба, вклучувајќи го описот на услугата, како и Изјавата за приватност, го сочинуваат целиот и ексклузивен договор помеѓу TaxiHub и вие, како краен корисник.

 

No Limit Technology DOOEL 

+38978405010

https://taxihub.mk

For Support? Контактирај не